Vad är OVK?

OVK är en förkortning på Obligatorisk VentilationsKontroll och är en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Lagen finns till för att förebygga ventilationsframkallande skador, för att se till att elkonsumtionen är hållbar men framförallt för att vi ska få ett hälsosammare inomhusklimat. En ovk utförs av en certifierad kontrollant och dessa utförs regelbundet med jämna intervall.

Ovk är en viktig pusselbit i vårt bidrag till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Enligt Boverket innebär målet att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.