Vad är OVK?

OVK är en förkortning på Obligatorisk VentilationsKontroll och är en bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen. Lagen finns till för att förebygga ventilationsframkallande skador, för att se till att elkonsumtionen är hållbar men framförallt för att vi ska få ett hälsosammare inomhusklimat. En ovk utförs av en certifierad kontrollant och dessa utförs regelbundet med jämna intervall.

Ovk är en viktig pusselbit i vårt bidrag till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Enligt Boverket innebär målet att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Varje OVK-besiktning kräver en certifierad funktionskontrollant men det är upp till fastighetsägaren att fastigheten besiktigas. Under kontrollen testas ventilationssystemet, kravet på systemet varierar beroende på vilket år och vilken typ av ventilationssystem byggnaden hade då den sattes i drift. Efter en besiktning kan besiktningsmannen föreslå åtgärder att förbättra systemet, detta är endast ett förslag och behöver inte genomföras. Hursomhelst, vid ett underkänt ventilationssystem behöver fastigheten byta system. Tidsram och åtgärder angående detta kommer fastighetsägaren och besiktningsmannen överens om, alternativt kommunen.

Behöver du OVK Göteborg nu och behöver en certifierad besiktningsman? Då har du den fördelen att det finns drygt 230 sakkunniga certifierade OVK-kontrollanter i Västra Götaland. Dessa verkar i hela länet. drygt 30 stycken av dessa är verksamma i Göteborg stad.

 

Behöver din fastighet OVK?

Alla byggnader i drift behöver få en OVK. Du som fastighetsägare ansvarar för att den genomförs.

OVK – EN REGELBUNDEN KONTROLL

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

HUR SKA FUNKTIONSKONTROLLEN GÖRAS?

Vid varje OVK-tillfällen ska dessa punkter kontrolleras att:
  • Ventilationssystemet ej innehållet farliga ämnen som riskeras att spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar ska befinna sig på lättillgängliga platser.
  • Ventilationssystemet fungerar som det är avsett.

FÖRSTA… ÖVRIGA…

  • Vid allra första bestiktningen ska det dessutom kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
Stegen därefter

Kommande punkter i arbetsprocessen

När bestiktningen är genomförd ska funktionskontrollanten skriva ett OVK-protokoll och skicka till kommunen. Detta protokoll påtalar eventuella brister och givetvis besiktningens resultat i betygform.

Funktionskontrollanten ska även utfärda ett intyg som bevisar att en ventilationskontroll har utförts, ett betyg och datum för nästkommande besiktning. Fastighetsägaren sätter upp detta intyg på en synlig plats i byggnaden.

Fel och brister ska åtgärdas så fort som möjligt. Ansvaret för att dessa brister åtgärdas bär fastighetsägaren på.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn. Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK.