regler/ansvar

Rules clipart transparent, Rules transparent Transparent FREE for download  on WebStockReview 2020
Vem ansvarar för att OVK följs och hur ser dess regelverk ut?

Enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets föreskrifter är det fastighetsägarens ansvar att ovk utförs i fastigheten. I lagstifningen framgår även att byggnadens ägare måste vidta de åtgärder som krävs för att ventilationen uppfyller kraven. Dvs, sksulle fel och brister upptäckas under besiktningen måste dessa åtgärdas omgående och det är fastighetsägarens ansvar.

Kommunen där du bor ansvarar för tillsynen, dvs att reglerna som gäller enligt PBL följs. Rättare sagt är det kommunens byggnadsnämnd som är är tillsynsansvarig och ser till att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter angående ovk. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar, och det är dit man ska vända sig med frågor i enskilda ärenden. Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs. I PBL står det ordagrant:

  Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande).

Plan- och bygglag