Hur och vem utför OVK besiktningen

Hur och vem utför OVK besiktningen

Det är fastighetsägaren som har ansvar gällande utförandet av OVK besiktningen. Detta innebär att ägaren, exempelvis BRF:en (bostadsrättsföreningen) ska välja personen som i sin tur utför det praktiska arbetet. Personen som gör arbetet, behöver vara en certifierad OVK kontrollant. Kraven på när en OVK besiktning bör utföras kan variera beroende på fastighetstyp. I vissa fall gäller en besiktning var tredje år, samtidigt som vissa fastighetstyper endast krävs en gång. Vårdlokaler, skolor och liknande är exempel på fastigheter som behöver ventilation kontrolleras var tredje år. Bostadshus av olika slag, är istället en typ av fastighet som endast kräver en besiktning, och detta innan bostaden går att flytta in i. Anledningen till detta är att dessa byggnader har ett system som kallas mekaniskt till- och frånluftsventilation. Det här systemet innehåller två fläktar och fungerar precis som det låter, att den ena fläkten suger in luft samtidigt som den andra suger ut frånluften. Ventilationssystem som inkluderar värmeåtervinning går ofta att sammanföra med ett så kallat energisnålt byggande, vilket då uppfyller BBR-kraven som gäller. BBR-kraven är krav eller regler som omfattar olika tekniska krav i plan- och bygglagen (PBL). Inom dessa krav ingår dock inte exempelvis bredbandsanslutning eller laddning av elfordon. Den sista sorts fastighet som kräver kontroll på ventilation är den typ som kräver en sådan var sjätte år. Industribyggnader, men även kontor samt flerbostadshus är sådana sorters fastigheter.

Vid en OVK besiktning är det olika saker som ska kontrolleras. Dels att ventilationssystemet inte innehåller farliga partiklar och föroreningar som kan spridas vidare i byggnaden. Men också att olika skötselanvisningar och instruktioner på byggnaden finns tillgängliga på ett enkelt sätt för OVK kontrollanten. Beroende på vilken besiktning det är, det vill säga första eller andra, behöver även ytterligare punkter kontrolleras. En av de punkterna som kontrolleras vid återkommande besiktning är att ventilationssystemet fortfarande till större del stämmer överens med de bestämmelser som fanns när systemet installerades vid start. Det är däremot ägaren till fastigheten som väljer om de förslag som funktionskontrollanten presenterat ska genomföras. Under besiktningens gång skriver även kontrollanten ett protokoll som slutändan ska presentera ett viss resultat, där denna person visar potentiella eller redan befintliga brister i ventilationen. Det är då dessa brister eller fel, som ägaren till byggnaden omgående behöver se till att lösa. När besiktningen sedan är klar undertecknas den av kontrollanten för att sedan lämna en kopia till både ägaren av byggnaden samt byggnadsnämnden. Byggnadsägaren behöver sedan sätta upp ett intyg som visar att en besiktning av fastigheten har gjorts, där datum för gjord samt nästkommande besiktning, men också resultatet av den nyligen utförda besiktningen visas för de som bor i byggnaden. Detta intyg behöver vara placerat på ett bra ställer där det är synligt för de som bor i byggnaden. Som nyligen nämndes, lämnas ett exemplar av besiktning till byggnadsnämnden inom kommunen, som ska se till att byggnadens ägare följer sina skyldigheter. Byggnadsnämnden fungerar alltså som en slags övervakare och om inte ägaren av fastigheten genom OVK besiktningen kan byggnadsnämnden beordra ägaren att utföra den.